eHerkenning Belastingdienst | KPN Zakelijk | KPN (2024)

De blauwe envelop

eHerkenning aanvragenorganisaties zonder KVK-nummer
eHerkenning Belastingdienst | KPN Zakelijk | KPN (1)
HomeeHerkenningBelastingdienst
Let op: Je kunt het eHerkenning Belastingdienstmiddel later niet aanpassen. Wil je eHerkenning ook gebruiken om bij andere dienstverleners in te loggen? Kies dan voor eHerkenning EH3.

eHerkenning Belastingdienst: voordelen en inloggen

eHerkenning Belastingdienst | KPN Zakelijk | KPN (2)

Voordelen eHerkenning Belastingdienst

Hier doe je het voor

eHerkenning Belastingdienst is een apart eHerkenningsmiddel speciaal voor de Belastingdienst. Dit middel kan ingezet worden voor 8 diensten:

Omzetbelasting (btw) Loonheffing Verhuurderheffing Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden Bankrekeningnummers ondernemer Beheer contactgegevens De Belastingdienst Compensatieregeling

Voor

54,99

Prijs, €54,99

/ 2 jaar

EH Belastingdienst aanvragen
eHerkenning Belastingdienst | KPN Zakelijk | KPN (3)

Veilig inloggen met eHerkenning Belastingdienst

Doe je zelf aangifte voor loonheffing, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of verhuurdersheffing via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kun je gebruik maken van eHerkenning Belastingdienst. Het inlogmiddel speciaal voor de belastingdienst.

Voor de aanvraag van het Belastingdienstmiddel is fysieke identificatie nodig. Het Belastingdienstmiddel is alleen aan te vragen door de natuurlijk rechtspersoon die volledig handelsbevoegd is namens de organisatie. Let op:Je hebt alleen recht op de compensatieregeling met het EH Belastingdienstmiddel. Met dit middel is het toevoegen van extra machtigingen niet mogelijk.

Inloggen bij meer dienstverleners? Kies EH3
Wil je eHerkenning ook voor andere dienstverleners gebruiken?
Dan is EH3 de beste keuze.

eHerkenning Belastingdienst aanvragen

Deze gegevens heb je nodig

Voor een soepele aanvraag van een eHerkenningsmiddel Belastingdienst op niveau eH3 heb je de volgende gegevens en documenten nodig.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor je regelen tijdens je aanvraag.

Gegevens vertegenwoordiger

Je hebt de persoongegevens, het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig van degene die tekenbevoegd is.

Gegevens gebruiker

Je hebt de persoongegevens, het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig van de gebruiker (als dit niet dezelfde persoon als de vertegenwoordiger is).

Veelgestelde vragen

eHerkenning Belastingdienst

eHerkenning Belastingdienst is een online methode voor ondernemers om veilig in te loggen op websites van de belastingdienst. Zie het als een soort DigiD voor bedrijven. Met DigiD loggen burgers veilig in bij verschillende overheidsinstanties. Bedrijven en ook zelfstandig ondernemers doen dat via eHerkenning.

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat ondernemers veilig hun belastingzaken kunnen regelen. eHerkenning Belastingdienst biedt die veiligheid, onder andere omdat het extra zekerheid biedt over de online identiteit van de gebruiker.

De oude situatie

Met het oude portaal logden ondernemers in met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Die inloggegevens kunnen in verkeerde handen vallen, bijvoorbeeld via een phishingaanval of een datalek. Met grote gevolgen. Een cybercrimineel kan met gestolen ‘credentials’ namens de ondernemer inloggen en bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens stelen en identiteitsfraude plegen.

eHerkenning Belastingdienst

eHerkenning Belastingdienst verkleint deze risico’s. KPN biedt eHerkenningsmiddelen aan op verschillende betrouwbaarheidsniveaus: EH2+, EH3 en EH4. Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over de online identiteit van de gebruiker. Voor inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk is betrouwbaarheidsniveau EH3 verplicht. Zowel eHerkenning Belastingdienst alseHerkenning EH3hebben dit niveau.

Gebruik je eHerkenning enkel en alleen om in te loggen bij de Belastingdienst? Dan kun je gebruikmaken van het speciale (goedkopere) Belastingdienst inlogmiddel. KPN biedt het EH Belastingdienstmiddel aan in een bundel met machtigingen voor:

  • Omzetbelasting (btw)

  • Loonheffing

  • Vennootschapsbelasting

  • Verhuurdersheffing

  • Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden

  • Bankrekeningnummers ondernemer

  • Beheer contactgegevens

  • Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst.

Let wel op:met dit speciale middel kun je enkel en alleen inloggen bij de Belastingdienst. Heb je op termijn eHerkenning nodig om in te loggen bij andere dienstverleners zoals het UWV, dan is het alsnog noodzakelijk om eHerkenning EH3aan te vragen. In veel gevallen kan het dus verstandig zijn om direct een EH3 middel aan te schaffen.

Ondernemers die zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de KVK, kunnen voor de btw-aangifte nog gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal ‘Digitaal aangeven Belastingdienst’. Dit portaal verdwijnt pas als het voor alle ondernemers mogelijk is over te stappen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zolang dat niet zo is, blijft het oude portaal voor je beschikbaar. Je kunt er dan ook voor kiezen btw-aangifte te doen met behulp van administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

EH3 is een toekomstvaste oplossing omdat je bij meerdere dienstverleners kunt inloggen, niet alleen de Belastingdienst. Wanneer je wilt groeien met je bedrijf zul je vanzelf bij meer dienstverleners met eHerkenning moeten inloggen. Wanneer je kiest voor EH3 zit dit al ingebakken in de dienst.

Kies je toch voor eHerkenning Belastingdienst?Houd er dan rekening mee dat je niet zomaar kunt upgraden naar een standaard eHerkenning EH3 middel. Wanneer je bij meer dienstverleners wilt inloggen (zoals het UWV, RVO of gemeenten), zeg je eerst eHerkenning Belastingdienst op. Daarna doorloopt je de aanvraag opnieuw voor EH3.

Wij adviseren je daarom om eHerkenning 'op de groei' aan te vragen.

Ontdek EH3

Ben je zzp’er of heb je een eenmanszaak? Dan kun je inloggen met eHerkenning, maar ook met DigiD. Aanschaf van een eHerkenningsmiddel is dan dus niet strikt noodzakelijk.

De Belastingdienst adviseert ondernemers die nu nog btw-aangifte doen via het oude portaal om zo snel mogelijk te kiezen voor de nieuwe inlogmethode. De eerste maandaangifte in februari 2022 over januari 2022 kun je in de meeste gevallen niet meer via het oude ondernemersportaal doen.

Toon meer
eHerkenning Belastingdienst | KPN Zakelijk | KPN (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6179

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.