Alles over de fiscale eenheid en voordelen - Firm24 (2024)

Voor veel ondernemers zijn de fiscale voordelen die met een holding bereikt kunnen worden niet altijd even duidelijk of kenbaar. Een van de voordelen die je met een holding kan bereiken is het creëren van een fiscale eenheid tussen twee of meerdere BV’s. Simpel gezegd, bij een fiscale eenheid worden de twee of meerdere BV’s niet als verschillende belastingplichtigen (door de Belastingdienst) gezien maar als één. Deze fiscale eenheid kan je voor twee verschillende belastingen creëren. Allereerst voor de vennootschapsbelasting (winstbelasting) en de tweede is voor de omzetbelasting (BTW). Elk van de twee heeft verschillende voordelen en voorwaarden waaraan dient te worden voldaan. In dit artikel zullen beide fiscale eenheden worden beschreven en uitgelegd.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

In hoofdregel is elke BV zelfstandig belastingplichtig voor de Belastingdienst. Dit betekent dat de winst die de BV zelf maakt, ook zo belast wordt. Bij de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden twee of meerdere BV’s als één belastingplichtige gezien door de Belastingdienst. Doordat de Belastingdienst maar één belastingplichtige ziet, worden onderlinge resultaten met elkaar verrekend.

Voorbeeld Stel dus dat je een holding, werkmaatschappij 1 en werkmaatschappij 2 hebt (zie afbeelding). Werkmaatschappij 1 bestaat al een paar jaar en draait goed. Werkmaatschappij 2 is afgelopen jaar begonnen en heeft nog veel aanloopverliezen. Normaliter zouden de winsten van werkmaatschappij 1 belast zijn en met de verliezen van werkmaatschappij 2 kan niks worden gedaan.

Situatie 1 Werkmaatschappij 1

Winst: €150.000 Vennootschapsbelasting 15%: €22.500 Winst na belasting: €127.500

Werkmaatschappij 2 Verlies: €50.000 Vennootschapsbelasting 15%: €0 Winst na belasting: -/- €50.000

Samengevoegde: €127.500 -/- €50.000 = €77.500

Situatie 2 Bij de fiscale eenheid kunnen de resultaten van de BV’s in de fiscale eenheid worden verrekend met elkaar. Dit is fiscaal gunstig bij bijvoorbeeld aanloopverliezen. Zie hieronder het rekenvoorbeeld.

Werkmaatschappij 1 Winst: €150.000

Werkmaatschappij 2 Verlies: €50.000

Alles over de fiscale eenheid en voordelen - Firm24 (1)

Fiscale eenheid

Winst: €150.000 -/- €50.000 = €100.000 Vennootschapsbelasting 15%: €15.000 Winst na belasting: €85.000

Voordeel ten opzichte van situatie 1: €85.000 – 77.500 = €7.500

Zoals je ziet levert het verrekenen een behoorlijk cashvoordeel op. Naast de mogelijkheid om verliezen onderling met elkaar te verrekenen, heeft de fiscale eenheid nog een aantal voordelen:

Voordelen

  • Er is slechts sprake van één aangifte vennootschapsbelasting (vaak door de holding / moedermaatschappij), omdat je dus gezien wordt als één belastingplichtige. Dit scheelt weer in de boekhouding en administratie.
  • De mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Wanneer de ene onderneming verlies maakt, en de andere winst, kun je dit met elkaar compenseren en betaal je dus alleen over het saldo belasting.
  • Reorganiseren zonder belastingheffing. In de fiscale eenheid zijn onderlinge transacties tussen de vennootschappen in principe fiscaal gezien niet zichtbaar. Je kunt dus schuiven met activa en passiva, zonder dat je hier winst behaalt. Winst nemen stel je uit tot bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel aan een derde wordt verkocht.

Aan bovengenoemde voordelen kleven wel een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn:

De moedermaatschappij of holding moet minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten en recht hebben op minimaal 95% van de winst, vermogen en stemrecht van de dochter. Stel jij bent enig aandeelhouder van de holding en deze houdt alle aandelen in de werkmaatschappij, is aan deze voorwaarden voldaan. Daarnaast worden eisen gesteld aan de rechtsvorm (eenmanszaak kan bijvoorbeeld niet). De moeder (holding) en dochter moeten hetzelfde boekjaar en winstbepaling hanteren. Als er wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden kan je schriftelijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Alles over de fiscale eenheid en voordelen - Firm24 (2)

Nadelen

Over de eerste € 245.000 winst betaal je 15% vennootschapsbelasting, daarboven betaal je het zogenaamde hoge tarief van 25%. Doordat je optelt, kom je sneller boven het gunstige belastingtarief. Zorg dat je hierop anticipeert, want iedere BV kan afzonderlijk gebruik maken van het lage tarief wanneer ze niet in de fiscale eenheid zouden zitten. Alle vennootschappen in de hele fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden. De Belastingdienst kan dus bij iedere onderneming aan komen kloppen voor de totaal verschuldigde belasting. In de fiscale eenheid worden alle investeringen bij elkaar opgeteld en dit kan nadelig uitpakken voor de investeringsaftrek. Je zit dan namelijk sneller aan het maximum doordat je als één vennootschap wordt gezien.

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Naast de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, bestaat de fiscale eenheid in de omzetbelasting (BTW). Ook hierbij geldt dat standaard elke BV als zelfstandig belastingplichtige wordt gezien door de Belastingdienst. Elke verrichte dienst of levering van een goed tussen twee partijen is (in hoofdregel) belast met BTW. Wanneer er tussen twee BV’s een fiscale eenheid is voor de BTW hoeven onderlinge verrichte diensten of leveringen van een goed niet belast te worden met BTW. Dit biedt allereerst een cashvoordeel op. Want als ondernemer ben je eigenlijk voor de BTW neutraal en betaalt de uiteindelijk consument de BTW, maar zelf draag wel bij elke inkoop BTW af. Pas na de kwartaalaangifte krijg je pas na ongeveer een maand het overmatig afgedragen bedrag teruggestort. Zoals elke ondernemer weet, cash is king. Hieronder staan de voordelen voor de BTW opgesomd:

Voordelen

Er is sprake van één btw-aangifte voor alle ondernemingen in de fiscale eenheid. Dit scheelt je in de boekhouding en administratie. De vennootschappen in de fiscale eenheid betalen geen BTW over onderlinge leveringen van goederen en diensten. Je brengt deze niet in rekening, en trekt deze ook niet af.

Ook hier gelden voorwaarden: Alle deelnemers moeten ondernemer zijn voor de BTW; Zij dienen in Nederland gevestigd te zijn; Zij moeten op financieel, organisatorisch en economisch gebied verweven zijn.

Wat betekent die verwevenheid?

Financiële verwevenheid ziet op de zeggenschap, namelijk dat meer dan 50% van de aandelen (in)direct in dezelfde handen moet zijn. Let op dat is dus (simpel gezegd) minimaal 50,1%. Organisatorische verwevenheid ziet op de gezamenlijke, centrale leiding van de vennootschappen. Ten slotte wil economische verwevenheid zeggen dat activiteiten van de vennootschappen van elkaar afhangen of dat zij bijvoorbeeld dezelfde klantenkring hebben.

Je kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm, maar mag niet uit alleen natuurlijk personen bestaan.

In tegenstelling tot de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, ontstaat de fiscale eenheid voor de BTW vanzelf. Je kunt ervoor kiezen wel of niet te handelen als eenheid. Daarnaast kan de Belastingdienst door eigen bevindingen of op jouw verzoek een beschikking afgeven, dan staat het ook geregistreerd.

Nadelen

Alle vennootschappen in de hele fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid te betalen BTW. Ook hier kan de Belastingdienst dus bij iedere onderneming aan komen kloppen voor de totaal verschuldigde BTW. Let op, deze hoofdelijke aansprakelijkheid stopt pas, zodra Belastingdienst op de hoogte is dat de fiscale eenheid niet meer bestaat! Meld het dus zo snel mogelijk wanneer niet meer aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid wordt voldaan.

Wil je meer weten over het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of BTW? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Alles over de fiscale eenheid en voordelen - Firm24 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6177

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.